Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Katedra Geodezji

Kierunki badań

Ogólne zakresy badań:
 • Praktyczne zastosowanie problematyki geodezji satelitarnej, geodezji wyższej, kartografii, geodezji inżynieryjnej, wyceny nieruchomości (geodezja współczesna);
 • Zastosowanie metod informatycznych w geodezji (geoinformatyka);
 • Systemy informacji o terenie (metody gromadzenia i udostępniania danych);
 • Rachunek wyrównawczy (numeryczne opracowanie wyników pomiarów geodezyjnych);
 • Interdyscyplinarne projekty badawcze (geomatyka, geodezja satelitarna, kartografia tematyczna i komputerowa);
Kierunki i zagadnienia badawcze:

Zintegrowane techniki geodezyjne, opracowanie numeryczne wyników:
 • Nowe koncepcje numerycznego opracowania wyników pomiarów geodezyjnych (np. dla pomiarów zintegrowanych);
 • Technologie pomiarów zintegrowanych złożonych z metod klasycznych i satelitarnych;
 • Integracja nowoczesnych systemów pomiarowych z zakresu pomiarów inżynierskich na terenach o różnym stopniu nachylenia oraz różnorodnej powierzchni i nawierzchni;
 • Kinematyczne sieci modularne w integracji z pomiarami GPS;
 • Zastosowanie modelowania i technologii 3D w geodezji inżynieryjnej i powszechnej taksacji;
 • Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do realizacji współczesnych zadań geodezji inżynieryjnej;
 • Wykorzystanie satelitarnych systemów GNSS do zakładania precyzyjnych osnów geodezyjnych;
 • Opracowanie prostych, uniwersalnych metod wykrywania błędów obserwacyjnych (grubych) i ich eliminacji z procesu obliczeniowego;
 • Sposoby aproksymacji osi modernizowanych tras komunikacyjnych;
 • Pomiary geodezyjne cieków wodnych i rzek; Prowadzenie prac geodezyjnych na terenach chronionych;
Geodezja fizyczna:
 • Badanie i modelowanie zmian poziomu oceanu światowego w oparciu o metody czasowo-częstotliwościowe;
 • Modelowanie ruchu centrum masy Ziemi; Prognozowanie zmian parametrów ruchu obrotowego Ziemi;
 • Wykorzystanie danych satelitarnych misji grawimetrycznych do badania poziomu wód w oceanach;
Monitoring deformacji powierzchni terenu:
 • Metody prognozowania deformacji na terenach górniczych;
 • Zastosowanie nowoczesnych technik pomiarowych w monitoringu powierzchni terenu oraz obiektów narażonych na odkształcenia i przemieszczenia;
 • Analiza wpływu podziemnej eksploatacji górniczej na geometrię obiektów Ewidencji Gruntów i Budynków w aspekcie de aktualizacji danych ewidencyjnych;
Skaning laserowy:
 • Zastosowanie skaningu laserowego przy tworzeniu i wizualizacji NMT;
 • Naziemny, mobilny i lotniczy skaning laserowy w zastosowaniu do generowania informacji geoprzestrzennej;
 • Naziemny skaning laserowy w zagadnieniach geodezji inżynieryjnej;
Mapy numeryczne, bazy danych:
 • Algorytmy geometryczne i ich wykorzystanie w dziedzinie geodezji i kartografii cyfrowej;
 • Modernizacja map ewidencji gruntów w systemie informatycznym; Wykorzystanie technik pomiarowych GNSS oraz narzędzi GIS w tworzeniu map tematycznych;
 • Badania nad atrybutami poprawności topologicznej mapy numerycznej;
 • Opracowanie map interaktywnych wybranych regionów Polski z zastosowaniem alternatywnych narzędzi GIS;
 • Opracowanie technologii poprawy ewidencyjnych baz danych przestrzennych;
 • Technologie tworzenia baz danych geoprzestrzennych dla systemów geoinformacyjnych;
Kataster i wycena nieruchomości:
 • System Ksiąg Wieczystych w Polsce – analiza stanu istniejącego w aspekcie przepływu informacji o terenie i tworzenia katastru nieruchomości; Modernizacja katastru;
 • Kataster wielowymiarowy – potrzeby oraz możliwości wdrożenia w Polsce;
 • Model współczesnego katastru wielowymiarowego;
 • Aplikacja nowych metod analitycznych w wycenie nieruchomości;
 • Zastosowanie metod wielokryterialnych do analiz rynku nieruchomości;
 • Optymalizacja wyboru lokalizacji dla inwestycji o charakterze ponadlokalnym.
2009-2018 Katedra Geodezji, 30-149 Kraków, ul. Balicka 253a, tel./fax.: 12 662 45 39     Redaktor    Polityka cookies